Regulamin

Regulamin

Regulamin kampanii sprzedażowej „Odkrywamy pierwsze karty: SPOCO® Lider – Moduł A”

I. Informacje podstawowe:

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady i warunki świadczenia usługi, jaką jest kampania sprzedażowa „Odkrywamy pierwsze karty: SPOCO® Lider – Moduł A” organizowana przez EI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach (43-215), ul. Żubrów 68, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672401, i posiadająca numer NIP: 638-182-24-16 oraz numer REGON: 366985848, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
 2. Głównym celem kampanii jest promowanie tych praktyk lidera i współpracy zespołowej, które najbardziej przekładają się na satysfakcję z pracy (większy komfort, wydajność i skuteczność).
 3. Kampania „Odkrywamy pierwsze karty: SPOCO® Lider – Moduł A” adresowana jest przede wszystkim do:
  1. Kierowników zespołów.
  2. Kierowników projektów.
  3. Przedsiębiorców na starcie.
  4. Dyrektorów i dyrektorów zarządzających.
  5.  Osób prowadzących własną działalność.
  6. Właścicieli firm rodzinnych.
  7. Coachów i trenerów.
  8. Doradców biznesowych i audytorów.
  9. Rodziców i wychowawców.
 4. Kampania polega na promowaniu i sprzedaży e-booka w wersji elektronicznej w formacie pdf. dostarczanego poprzez wiadomość e-mail w postaci linku po uruchomieniu którego zakupiony e-book zostanie pobrany ze źródła.

 II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.ei-spoco.pl.
 2. e-book - „SPOCO® Narzędziownik: Lider – moduł A” w wersji elektronicznej w formacie pdf.
 3. Formularz – elektroniczny formularz zamówienia e-booka dostępny na stronie internetowej www.ei-spoco.pl.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 5. Licencjonobiorca – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 6. Sprzedawca - EI Polska Sp. z o.o.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zawartość e-booka „SPOCO® Narzędziownik: Lider – moduł A”:

 1. „SPOCO® Narzędziownik: Lider” opisuje jak można inaczej zachowywać się w pracy:
  1. Jak łagodzić konflikty, budować i utrzymywać partnerskie relacje.
  2. Jak delegować zadania, planować i organizować pracę własną i zespołu.
  3. Jak wyłapywać okazje do zmiany i przeprowadzać je.
 2. E-book „SPOCO® Narzędziownik: Lider – moduł A” jest pierwszą częścią Narzędziownika, opublikowaną w 2017 roku.
 3. E-book zawiera sześć stron z opisem pojedynczej praktyki pracy i współpracy, następujące:
  1. Dlaczego unikamy dlaczego
  2. Sygnał zmiany – narzekanie
  3. Mistrz doceniania
  4. Efekt skoczka
  5. Odbijanie
  6. Skalowanie

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z serwisu niezbędne są:
  1. Dostęp do sieci internetowej.
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies.
  3. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania z e-booka jest posiadanie programu obsługującego pliki pdf (np. Adobe Reader).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem  eleinformatycznym, którym się posługuje. Dotyczy to również sytuacji gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej,  wskutek czego nie może odbierać wiadomości e-mail od Sprzedawcy jak i sam tej poczty nie może wysyłać.

V. Autorskie prawa majątkowe

 1. E-book stanowi utwór w myśl ustawy z 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do e-booka lub jego części przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw autorskich.
 3. Zakup e-booka nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do e-booka. Kupujący może korzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera lub wydrukować, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka przez Kupującego.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Rozpowszechniać e-booka lub jego części zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, ani w każdej innej.
  2. Wykorzystywać jego treści w swoich  celach komercyjnych lub celach podmiotu trzeciego.
  3. Prezentować treści zawartej w e-booku publicznie w żaden możliwy sposób.
  4. Ingerować w treść i zawartość e-booka, modyfikować go lub zmieniać.
  5. Usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na e-book przez jego autora.

VI. Licencja

 1. EI Polska Sp. z o. o. poprzez sprzedaż e-booka udostępnia Licencjonobiorcy prawo zwane dalej licencją, na używanie e-booka tylko do własnych celów. Zabrania się powielania, kopiowania, udostępniania również czasowego innym podmiotom lub innych form powszechnego udostępniania zakupionego e-booka.
 2. W przypadku w którym Kupującym jest  prowadzącym działalność gospodarczą poprzez zakup jednego e-booka rozumie się prawo Kupującego do przekazania go tylko jednemu pracownikowi tj. licencja obejmuje tylko jednego pracownika. W przypadku w którym ww. Kupujący chciałby udostępnić e-booka kolejnemu pracownikowi zobowiązany jest do zakupu kolejnego.
 3. Każdy e-book zawierać będzie imiennie przypisaną adnotację dla kogo jest przeznaczony, która otrzyma brzmienie:

Materiał zakupiony przez imię nazwisko (adres@email) w dniu rok.miesiąc.dzień
Wyłącznie na użytek własny. Udostępnianie innym osobom lub organizacjom zabronione.
www.ei-spoco.pl | EI Polska Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 1. Rozporządzanie licencją (e-bookiem) wbrew przepisom niniejszego Regulaminu naraża naruszającego na odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.

 

VII. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 1. Zamówienia na e-book przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Zamówienia można składać 24h (słownie: dwadzieścia cztery godziny) na dobę.
 3. Cena e-booka podana jest na stronie Serwisu w polskich złotych i zawiera podatek VAT.
 4. Zakupiony e-book w wersji elektronicznej zostanie przesłany Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 4 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za e-book i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 5. W przypadku braku dostarczenia e-booka Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny za e-book (np. wydruk z konta bankowego).
 6. Koszty poniesione przy przelewach bankowych w związku z zakupem e-booka obciążają Kupującego.
 7. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew bankowy. Sprzedający korzysta z usług integratora płatności
  tj. PayPro Spółką Akcyjną (przelewy24)  w celu umożliwienia realizacji przelewów.
 8. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na konto Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności.
 9. Transakcja zakupu e-booka jest potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z przepisami podatkowymi. Faktury wystawiane są dla firm zarejestrowanych w Polsce.
 10. Kupujący zobowiązany jest podać wymagane przez przepisy prawna dane do faktury VAT, celem jej prawidłowego wypełnienia.
 11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści Regulaminu.
 12. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz 922) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 13. Kupujący może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości o charakterze informacyjnym drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres.

 

VIII. Gwarancja Satysfakcji.

 1. Jeśli po przetestowaniu kart Licencjonobiorca nie zauważy korzyści, EI Polska Sp. z o. o. gwarantuje satysfakcję z produktu,  celem czego umożliwia Kupującemu zwrot pieniędzy.
 2. Licencjonobiorca może skorzystać z Gwarancji Satysfakcji w terminie 30 dni od dnia zakupu e-booka poprzez wypełnienie formularza na stronie: http://ei-spoco.pl/gwarancja-satysfakcji/

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niezgodności e-booka z umową, Kupujący ma prawo dokonać reklamacji e- booka na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 2. Reklamację Kupujący może zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@ei-spoco.pl . W zgłoszeniu Kupujący zaznacza szczegółowy opis niezgodności otrzymanego produktu z produktem widniejącym na zamówieniu Kupującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 od dnia złożenia reklamacji Sprzedającemu.
 4. Nie uważa się za niezgodność e-booka z umową sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać e-bookach z powodu niespełnienia wymagań technicznych.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo skorzystania z reklamacji, jeśli nie podoba mu się treść e-booka, ani w przypadku zmiany prawa, które nastąpiły po dniu mającej wpływ na zawartość treści e-booka.
 6. Kupujący zgłaszając reklamację może żądać jedynie wymiany dostarczonego pliku na inny nieuszkodzony.
 7. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu lub jego kopią.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady e-booka lub wymienić e-booka na nowy w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 9. W razie nieuwzględnienia reklamacji Sprzedający przysyła Kupującemu na piśmie uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.

 

X. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres poczty elektronicznej reklamacje@ei-spoco.pl wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sprzedającego na ww. adres poczty elektronicznej.

W razie skorzystania z reklamacji, gwarancji satysfakcji lub prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się wraz ze zwrotem e-booka do usunięcia wszelkich jego kopii lub jego części ze swojego komputera, poczty elektronicznej, lub innych nośników informacji, jak również wydruków kart z e-booka.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy.

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

 1. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie jego otrzymania pisemnie lub na podany przez Kupującego w oświadczeniu adres e-mail, sposób przesłania potwierdzenia winien być wyraźniew przedmiotowym oświadczeniu wskazany.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu cenę zakupionego e-booka.
 4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu, odpowiedniejszy dla siebie.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Ponadto, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych Kupujących.
 2. Podawane przez Kupującego dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych Sprzedającego. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sprzedającego. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedającego zamówienia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Kupujący ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

XII. Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje  pliki cookies (ciasteczka) w  celu śledzenia zmian statystycznych. Korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które mogą być  odczytywane przez system Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, iż istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.
 3. Inne technologie. Sprzedawca informuje kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Kupującego w ramach serwisu:
  1. Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony
  2. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

 XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznych, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Serwisu wynikające z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
  3. Siły wyższej rozumianej jak zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec lub przewidzieć.
  4. Awarii, tj. przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów lub luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu.
  6. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu, czy korzystających z Serwisu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenie działania Serwisu lub niektórych jego części. Zamówienia złożone w tym czasie będą zrealizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

XIV. Administratorem danych osobowych jest
EI Polska Sp. z o.o.. 43-215 Jankowice
ul. Żubrów 68, NIP:
638-182-24-16
kontakt: b.lubecka@ei-spoco.pl

Dane będą przetwarzane przez administratora czyli firme EI POLSKA Sp.z o.o.

Państwa dane będą przechowywane do czasu kiedy zrealizujemy cel nawiązania kontaktu.

Maja Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

EI POLSKA sp. z o.o. wykorzystuje dane tylko w zakresie realizacji celu. 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.ei-spoco.pl w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich doręczenia w drodze e-maila Kupującemu. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego kupna-sprzedaży właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

Załącznik nr 1 - Odstąpienie od umowy