Regulamin Konkursu SPOKO Świat 2050

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Spoko Świat 2050 ” jest EI Polska sp. z o.o.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym działalności firmy i aktywności w mediach społecznościowych.
 3.  Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Tematem konkursu jest interpretacja hasła „Wyobraź sobie, że zastąpiliśmy pieniądz”.
 2. Przedmiotem konkursu jest tekst – mogący mieć dowolną formę np. eseju, opowiadania, listu, wspomnienia, pracy popularno-naukowej – o długości od 3 000 do  20 000 znaków liczonych ze spacjami.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 4. Przesłany na konkurs utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów obcego autorstwa.
 5. Jeden autor może nadesłać jedną pracę konkursową.
 6. Przesłana praca – poza samym tekstem– powinna w sobie zawierać na początku następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail.
 7. Do pracy można dołączyć zdjęcia lub obrazki, które jednak muszą spełniać zastrzeżenia z pkt 4 i być własnością autora. Elementy te są uzupełnieniem i nie mają wpływu na wybór prac, ponieważ poddawane ocenie jest tylko tekst bez elementów graficznych. 
 8. Prace konkursowe – jako załącznik w formacie .rtf lub .doc – w przypadku zdjęć jako załącznik .jpeg lub .png – należy nadsyłać na adres e-mailowy –  spokoswiat2050@ei-spoco.com wpisując w tytule wiadomości tytuł tekstu oraz imię i nazwisko uczestnika, do dn.19 czerwca 2022.
 9. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane w ramach konkursu – bez konieczności poinformowania o tym fakcie autora.

§ 3 NAGRODY

 1. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni laureatów:
  3 nagrody główne – autorzy nagrodzonych prac otrzymają bezpłatny udział w sesji EI-SPOCO
  do 10 wyróżnień – autorzy wyróżnionych prac otrzymają bony rabatowe na udział w sesjach EI SPOCO
 1. Jury może podjąć decyzję o innym podziale miejsc i  nagród oraz o przyznaniu wyróżnień.
 2. Nagrodzone i wyróżnione prace ukażą się także w ebooku “Spoko Świat 2050”, którego wydanie jest planowane na jesień 2022.

§ 4 JURY

 1. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy podejmie się Jury w składzie:
 • Tomasz Dzida – założyciel i opiekun EI-SPOCO
 • Krąg współwłaścicieli i członków organizacji EI-SPOCO
 • Panel niezależnych ekspertów zrekrutowanych na potrzeby konkursu
 • Społeczność członków i kibiców EI-SPOCO
 1. Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę
  – długość tekstu – teksty nie mieszczące się w ramach ilości znaków określonych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane
  – zgodność tekstu z tematyką określoną w Regulaminie
  – wykonalność i funkcjonalność proponowanego w tekście rozwiązania

§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o Nagrodach indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną w dniu ogłoszenia wyników planowanym na 18 lipca 2022 r.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej i fanpage do dn. 18 lipca 2022 r. 
 3. Komunikacja i przekazanie nagród odbędzie się drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i edycji zwycięskich opowiadań we własnych publikacjach, w prasie, internecie lub innych mediach z podaniem autorstwa.
 2. Autorzy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie bez informowania uczestników.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych przez EI Polska.
 5. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.