Regulamin

KONTAKT

EI Polska Sp. z o.o. ul. Żubrów 68, 43-215 Jankowice, NIP 638-182-24-16, REGON 366985848, KRS 0000672401,  e-mail: kontakt@ei-spoco.pl

WSTĘP

EI Polska Sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z portalu https://ei-spoco.pl,  rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki korzystania z Portalu.

I. DEFINICJE

W Regulaminie używane są pojęcia, definiowane w następujący sposób:

 1. Administrator danych –  podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jest nim EI Polska Sp. z o.o.
 2. Sprzedawca –  EI Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żubrów 68, 43-215 Jankowice, NIP 638-182-24-16, REGON 366985848, KRS 0000672401. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Portalu, w tym za wsparcie techniczne dla Dostawców i Odbiorców oraz pilnowanie przestrzegania przepisów Regulaminu.
 3. Portal – strona internetowa dostępna pod  adresem http://ei-spoco.pl
 4. Kupujący – Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
 5. Licencjonobiorca – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 6. Gwarancja satysfakcji – gwarancja udzielana przez EI Polska na usługi SPOCO®.
 7. e-book – materiały w wersji elektronicznej w formacie pdf.
 8. Formularz – elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.ei-spoco.pl.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 10. Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 11. Ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2018, poz. 1000.
 12. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Odbiorca korzysta z Portalu.
 13. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 14. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu.

​II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal jest serwisem internetowym, którego główny cel to promowanie przedsiębiorczości, praktyk lidera i współpracy zespołowej, które przekładają się na satysfakcję z pracy (większy komfort, wydajność i skuteczność).

III OFERTA

III.A SPOCO® LIDER – MODUŁ A

 1. „SPOCO® Narzędziownik: Lider” opisuje jak można inaczej zachowywać się w pracy:
  1. Jak łagodzić konflikty, budować i utrzymywać partnerskie relacje.
  2. Jak delegować zadania, planować i organizować pracę własną i zespołu.
  3. Jak wyłapywać okazje do zmiany i przeprowadzać je.
 2. E-book „SPOCO® Narzędziownik: Lider – moduł A” jest pierwszą częścią Narzędziownika, opublikowaną w 2017 roku.
 3. E-book zawiera sześć stron z opisem pojedynczej praktyki pracy i współpracy, następujące:
  1. Dlaczego unikamy dlaczego
  2. Sygnał zmiany – narzekanie
  3. Mistrz doceniania
  4. Efekt skoczka
  5. Odbijanie
  6. Skalowanie

Autorskie prawa majątkowe

 1. SPOCO® Lider MODUŁ A sprzedawany jest w formie E-booka, który stanowi utwór w myśl ustawy z 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do e-booka lub jego części przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw autorskich.
 3. Zakup e-booka nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do e-booka. Kupujący może korzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera lub wydrukować, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka przez Kupującego.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Rozpowszechniać e-booka lub jego części zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, ani w każdej innej.
  2. Wykorzystywać jego treści w swoich  celach komercyjnych lub celach podmiotu trzeciego.
  3. Prezentować treści zawartej w e-booku publicznie w żaden możliwy sposób.
  4. Ingerować w treść i zawartość e-booka, modyfikować go lub zmieniać.
  5. Usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na e-book przez jego autora.

Licencja

 1. EI Polska Sp. z o. o. poprzez sprzedaż e-booka udostępnia Licencjonobiorcy prawo zwane dalej licencją, na używanie e-booka tylko do własnych celów. Zabrania się powielania, kopiowania, udostępniania również czasowego innym podmiotom lub innych form powszechnego udostępniania zakupionego e-booka.
 2. W przypadku w którym Kupującym jest  prowadzącym działalność gospodarczą poprzez zakup jednego e-booka rozumie się prawo Kupującego do przekazania go tylko jednemu pracownikowi tj. licencja obejmuje tylko jednego pracownika. W przypadku w którym ww. Kupujący chciałby udostępnić e-booka kolejnemu pracownikowi zobowiązany jest do zakupu kolejnego.
 3. Każdy e-book zawierać będzie imiennie przypisaną adnotację dla kogo jest przeznaczony, która otrzyma brzmienie:

Materiał zakupiony przez imię nazwisko (adres@email) w dniu rok.miesiąc.dzień
Wyłącznie na użytek własny. Udostępnianie innym osobom lub organizacjom zabronione.
www.ei-spoco.pl | EI Polska Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 1. Rozporządzanie licencją (e-bookiem) wbrew przepisom niniejszego Regulaminu naraża naruszającego na odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.
 2. Zakupiony e-book w wersji elektronicznej zostanie przesłany Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 4 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za e-book i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 3. W przypadku braku dostarczenia e-booka Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny za e-book (np. wydruk z konta bankowego).

III.B1  Pakiet Kibica EI-SPOCO

 1. Kibic EI-SPOCO jest formą wsparcia okazanego przez osobę fizyczną Sprzedawcy.
 2. Opłata związana z zakupem pakietu Kibica EI-SPOCO nazywana jest składką Kibica lub Pakietem Kibica EI-SPOCO.
 3. Składka Kibica jest ważna przez rok od daty zakupu.
 4. Składka Kibica upoważnia do:
  1. Współpracy społecznej (udział w projektach realizowanych przez sieć na rzecz pożytku publicznego).
  1. Rabatów na usługi oferowane przez sieć (zniżka do 33% od cen rynkowych).
  1. Wiadomości z sieci (newsletter Kibica trzy razy w roku, start 01/04/2020).
 5. Potwierdzenie opłaty Kibica EI-SPOCO zostanie przesłane Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 7 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 6. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia opłaty Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (np. wydruk z konta bankowego).
 7. Do zakupu Pakietu Kibica EI-SPOCO upoważnia Kupującego kod otrzymany od członka lub partnera sieci. Sprzedający ma prawo skontaktować się z osobą lub organizacją, której kod został użyty aby upewnić się, że Kupujący jest upoważniony do nabycia Pakietu Kibica EI-SPOCO. W przypadku nieupoważnionego użycia kodu zakupu, transakcja zostanie anulowana.

III.B2  Pakiet Członka EI-SPOCO

 1. Członek EI-SPOCO jest formą wsparcia okazanego przez osobę fizyczną Sprzedawcy.
 2. Opłata związana z zakupem pakietu Członka EI-SPOCO nazywana jest składką Członka lub Pakietem Członka EI-SPOCO.
 3. Składka Członka jest ważna przez rok od daty zakupu.
 4. Składka Członka upoważnia do:
  • Współpracy społecznej (udział w projektach realizowanych przez sieć na rzecz pożytku publicznego).
  • Rabatów na usługi oferowane przez sieć (zniżka do 66% od cen rynkowych).
  • Wiadomości z sieci (Newsletter trzy razy w roku, docelowo co trzy tygodnie, start 01/04/2020).
  • Współpraca biznesowa (możliwość współpracy jako rekomendowany dostawca i partner).
  • Barter biznesowy (w przypadku braku płynności daje możliwość finansowania działalności poprzez kompensatę faktur).
  • Waluta czasu (możliwość skorzystania z wymiany usług w oparciu o czas pracy i poziom kompetencji w ramach taryfikatora wewnętrznego w sieci).
  • Gwarancja satysfakcji (możliwość ubiegania się o wystawienie przez sieć gwarancji satysfakcji na świadczone usługi).
  • Lider zmiany (możliwość współpracy jako lider zmiany w projektach organizowanych przez sieć).
 5. Potwierdzenie opłaty Członka EI-SPOCO zostanie przesłane Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 7 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 6. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia opłaty Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (np. wydruk z konta bankowego).
 7. Do zakupu Pakietu Członka EI-SPOCO upoważnia Kupującego certyfikat lidera, trenera lub audytora SPOCO® oraz rekomendacja dwóch członków lub współwłaścicieli EI Polska. Kupujący otrzyma kod dostępu od osoby wystawiającej rekomendacje. Sprzedający ma prawo upewnić się, że Kupujący jest upoważniony do nabycia Pakietu Członka EI-SPOCO. W przypadku nieupoważnionego użycia kodu dostępu, transakcja zostanie anulowana.

III.B3  Pakiet Właściciela EI-SPOCO

 1. Właściciel EI-SPOCO jest formą wsparcia okazanego przez osobę fizyczną Sprzedawcy.
 2. Opłata związana z zakupem pakietu Właściciela EI-SPOCO nazywana jest składką Właściciela lub Pakietem Właściciela EI-SPOCO.
 3. Składka Właściciela jest ważna przez rok od daty zakupu.
 4. Składka Właściciela upoważnia do:
  • Współpracy społecznej (udział w projektach realizowanych przez sieć na rzecz pożytku publicznego).
  • Rabatów na usługi oferowane przez sieć (zniżka do 66% od cen rynkowych).
  • Wiadomości z sieci (Newsletter trzy razy w roku, docelowo co trzy tygodnie, start 01/04/2020).
  • Współpraca biznesowa (możliwość współpracy jako rekomendowany dostawca i partner).
  • Barter biznesowy (w przypadku braku płynności daje możliwość finansowania działalności poprzez kompensatę faktur).
  • Waluta czasu (możliwość skorzystania z wymiany usług w oparciu o czas pracy i poziom kompetencji w ramach taryfikatora wewnętrznego w sieci).
  • Gwarancja satysfakcji (możliwość ubiegania się o wystawienie przez sieć gwarancji satysfakcji na świadczone usługi).
  • Lider zmiany (możliwość współpracy jako lider zmiany w projektach organizowanych przez sieć).
  • Lider równowagi (możliwość współpracy jako lider równowagi w projektach organizowanych przez sieć).
 5. Potwierdzenie opłaty Właściciela EI-SPOCO zostanie przesłane Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 7 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 6. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia opłaty Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (np. wydruk z konta bankowego).
 7. Do zakupu Pakietu Właściciela EI-SPOCO upoważnia Kupującego certyfikat lidera równowagi SPOCO® oraz rekomendacja współwłaściciela EI Polska bez veta pozostałych współwłaścicieli. Kupujący otrzyma kod dostępu od osoby wystawiającej rekomendacje. Sprzedający ma prawo upewnić się, że Kupujący jest upoważniony do nabycia Pakietu Właściciela EI-SPOCO. W przypadku nieupoważnionego użycia kodu dostępu, transakcja zostanie anulowana.

Uwaga: w latach 2020-2025 Sprzedający promować będzie długotrwałą współpracę poprzez uzależnienie pierwszeństwa współpracy od daty zakupu pierwszej składki. Aby zapewnić ciągłość składki na przełomie lat, Kupujący potrzebujemy odnowić składkę Kibica, Członka lub Właściciela w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia ważności.

IIIC SiećBDC

 1.  „SiećBDC” to oferta promocyjna sprzedaży, której przychód będzie przeznaczony na wsparcie działalności coachingowej zgodnie z opisem w pkt2.
 2. Celem projektu „SiećBDC” jest stworzenia sieci społeczno-gospodarczej wspierającej działalność coachingową.
 3. Proces i oczekiwane daty realizacji:
  a. Faza I: zidentyfikować 45-120 kluczowych czynników sukcesu działalności coachingowej (raport na 01.07.2019).
  b. Faza II: zaprojektować ścieżki życia działalności coachingowej i mapę z drogowskazami (raport  01.07.2019).
  c. Faza III: wdrożyć i ustabilizować rozwiązanie (sieć społeczno-gospodarcza 01.07.2019 – 01.07.2022)
 4. Skala projektu zależy od wielkości zebranych środków. Środki zbierane są w ramach:
  a. Przedsprzedaży raportu z Fazy I.
  b. Prowadzenia badań rozwojowych i badań rynku.
  c. Usług szkoleniowo-rozwojowych.
 5. Minimalna zebrana kwota umożliwiająca uruchomienie projektu badawczego to 65tys. zł. W przypadku nie zebrania kwoty minimalnej, środki zostają zwrócone odbiorcy.
 6. Nadwyżka – niewykorzystane środki przekazane zostaną na działalność społeczną w zakresie promowania coachingu i przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 
 7. Zbiórka środków na start projektu kończy się najpóźniej 30 września 2018.
 8. Ceny produktów i usług zaoferownych w ramach organizacowania finansowania są cenami promocyjnymi.
 9. W ramach promocji można dokonać zakupu następujących produktów:
  a. Kawa Społecznika – symbol wsparcia dla przedsięwzięcia, otrzymasz prezentację końcową w pdf podsumowującą czynniki sukcesu działalności coachingowej. Oczekiwany termin realizacji: 01.07.2019
  b. Cegiełka – bierzesz udział w badaniu online, otrzymujesz roboczy raport zbiorczy i dzielisz się sugestiami po jego lekturze. Oczekiwany termin realizacji: 01.04.2019.
  c. SPOCO® Puls – bierzesz udział w sesji indywidualnej podczas której z podejściem coachingowym i soczewkami SPOCO® diagnozujesz sytuację swojej działalności; otrzymujesz raport indywidualny z sesji, a dane są anonimowo wykorzystane do opracowania zbiorczego. Oczekiwany termin realizacji: 2019.
  d. 100 dni SPOCO® – bierzesz udział w programie indywidualnym z podejściem coachingowym i soczewkami SPOCO®; diagnozujesz swoją sytuację, typujesz zmiany, które zrównoważą działalność i pracując co tydzień, małymi krokami je wdrażasz; po 100 dniach oceniasz ścieżkę, czynniki które najbardziej przyczyniły się do zmiany i skalę zmiany.
  e. Mecenat SiećBDC – masz regularny wgląd w postępy prac, bierzesz udział w panelu eksperckim oraz rozliczasz z obietnic lidera i zespół; Twoja wizytówka pojawia się na stronie projektu online.   
 10. Z oferty promocyjnej skorzystać mogą członkowie grupy FB Coach Coachowi Coachem, organizacje i osoby, które wspierają działalność coachingową w Polsce.

III D „Fundamenty Przywództwa Systemowego 2018”.

 1. „Fundamenty Przywództwa Systemowego 2018” to oferta promocyjna przedsprzedaży książki „Fundamenty Przywództwa Systemowego”. Książka zostanie wydana w 2020 roku.
 2. Promocja przedsprzedaży trwa od 13 października do 21 listopada 2018 roku.
 3. W ramach promocji można zakupić jeden egzemplarz książki w wersji papierowej.
 4. Zakup książki w 2018 roku uprawnia nabywcę do dołączenia do grona współtwórców tej publikacji i współpracy w 2019 roku w zakresie wyboru opisanych historii i sposobu ich prezentacji.
 5. Nabywca wygospodaruje 1-3h co 100 dni dni. To czas, który poświęci na przegląd fragmentów książki i przekazanie sugestii EI Polska.
 6. W zamian za wsparcie, nazwisko wraz z podziękowaniem ukaże się w publikacji a w 2020 roku nabywca otrzyma książkę w cenie przedsprzedażowej (1/3 ceny rynkowej). 
 7. Współtwórcą może osoba fizyczna na stanowisku kierownika, dyrektora lub przedsiębiorca.

III. E  Everest Young 2020 – SPOCO® Kawa

 1. “Everest Young 2020 – SPOCO® Kawa” jest formą wsparcia okazanego przez osobę fizyczną Sprzedawcy na rzecz pokrycia kosztów projektu Szymona Żoczka „Nie Przestawaj Marzyć”, którego celem jest zdobycie KORONY ZIEMI. W szczególności wyprawy na najwyższy szczyt Świata – Mount Everest, która jest planowana na kwiecień 2020 roku.
 2. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanego adresu email przez Szymona Żoczek w celach marketingowych, a w szczególności w celu otrzymywania newsletteru i informacji drogą e-mail o postępach w realizacji wyprawy Everest Young 2020 i inicjatywy „Nie Przestawaj Marzyć”. Sprzedawca przekaże Szymonowi Żoczek następujące informacje o transakcji i Kupującym: imię i nazwisko, adres mailowy, data transakcja, kwota transakcji netto i brutto.
 3. Potwierdzenie opłaty “Everest Young 2020 – SPOCO® Kawa” zostanie przesłane Kupującemu na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej w postaci określonej w rozdziale I punkt 7 niniejszego Regulaminu, dopiero po wykonaniu zapłaty za i po zaksięgowaniu tej płatności na koncie Sprzedającego.
 4. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia opłaty Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w Formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (np. wydruk z konta bankowego).

IV. Gwarancja Satysfakcji.

 1. Gwarancja Satysfakcji jest udzielana przez Sprzedawcę. Obejmuej produkty opisane w punktach III.A i III.B.
 2. Kupujący – Odbiorca może skorzystać z Gwarancji Satysfakcji w terminie 30 dni od dnia zakupu e-booka lub opłacenia składki Kibica EI-SPOCO poprzez wypełnienie formularza na stronie: http://ei-spoco.pl/gwarancja-satysfakcji/
 3. Jeśli po przetestowaniu kart lub opłaceniu składki członkowskiej Odbiorca nie zauważy korzyści, EI Polska Sp. z o. o. gwarantuje satysfakcję z produktu,  celem czego umożliwia Kupującemu zwrot pieniędzy.
 4. Zwrot opłaty stanowiący równowartość ceny następuje niezależnie od tego, co było przyczyną rozczarowania.
 5. Zwrot zostaje dokonany za pośrednictwem takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.
 6. Proces gwarancji satysfakcji trwa maksymalnie 30 dni od dnia zgłoszenia. 

V. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 1. Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Zamówienia można składać 24h (słownie: dwadzieścia cztery godziny) na dobę.
 3. Cena podana jest na stronie Serwisu w polskich złotych i zawiera podatek VAT.
 4. Koszty poniesione przy przelewach bankowych w związku z zakupem obciążają Kupującego.
 5. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew bankowy. Sprzedający korzysta z usług integratora płatności tj. PayPro Spółką Akcyjną (przelewy24)  w celu umożliwienia realizacji przelewów.
 6. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na konto Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności.
 7. Transakcja zakupu jest potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z przepisami podatkowymi. Faktury wystawiane są dla firm zarejestrowanych w Polsce.
 8. Kupujący zobowiązany jest podać wymagane przez przepisy prawna dane do faktury VAT, celem jej prawidłowego wypełnienia.
 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści Regulaminu.
 10. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz 922) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 11. Kupujący może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości o charakterze informacyjnym drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres.

VI. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Kupujący i Odbiorca mogą korzystać z udostępnionych funkcji Portalu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Portalu.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.
 3. Aktualizacja Portalu i niezbędne zmiany będą wykonywane w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Kupujących i Odbiorców.

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych 1.Dane są przetwarzane do celów związanych z opisanymi poniżej powiązaniami między Administratorem  a Kupującymi.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania z Portalu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.
 2. Dla celów realizacji usługi
 3. Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Odbiorcy w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez niego oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora. VIII. Sposób przetwarzania danych

 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kupujący ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 5. Administrator oświadcza, że:
 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
 2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

IX. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Odbiorców, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

X. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Odbiorcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Odbiorcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odbiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. marketingowych (remarketing)
 3. określania profilu Odbiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 4. zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Odbiorcę, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Odbiorcę może być utrudnione.
 2. Pliki cookies mogą być przez Odbiorcę usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

XI. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Odbiorcy w ramach Portalu, tj.

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Portalu,
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

XII. Logi serwera 

 1. Korzystanie z Portalu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Portalu.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Odbiorcy, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Odbiorca.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Portalu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Odbiorcy.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@ei-spoco.pl

XII Prawa autorskie

 1. Materiały i informacje, a w szczególności teksty, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Portalu, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. Ochrona prawa własności Portalu dotyczy również wszelkich materiałów, które Portal dostarcza Odbiorcom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, udostępnianych lub sprzedawanych na portalu, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

XIV. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niezgodności e-booka z umową, Kupujący ma prawo dokonać reklamacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 2. Reklamację Kupujący może zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@ei-spoco.pl .
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

XV. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeśli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres poczty elektronicznej reklamacje@ei-spoco.pl 
 5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci zapłatę.
 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu, odpowiedniejszy dla siebie.

XX. Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznych, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Serwisu wynikające z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
  3. Siły wyższej rozumianej jak zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec lub przewidzieć.
  4. Awarii, tj. przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów lub luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu.
  6. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu, czy korzystających z Serwisu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenie działania Serwisu lub niektórych jego części. Zamówienia złożone w tym czasie będą zrealizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.ei-spoco.pl w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca  informuje publikując stosowaną informację na Portalu lub w drodze powiadomień mailowych.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego kupna-sprzedaży właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej. W przypadku sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Portalu będą one rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.